Estats financers

Balanç

Actiu

ACTIU NOTES 31/12/2019 31/12/2018
A) ACTIUS NO CORRENTS 203.888.988 222.757.059
I - Immobilitzat Intangible (Nota 5) 7.821.550 10.156.774
4 - Altres Actius Intangibles 7.821.550 10.156.774
II - Immobilitzat Tangible (Nota 6) 120.130.938 132.093.701
1 - Terrenys i Construccions 45.501.100 46.127.111
2 - Instal·lacions Tècniques i Altre Immobilitzat Tangible 73.745.870 83.896.394
3 - Immobilitzacions Materials en Curs i Bestretes 883.968 2.070.197
IV - Immobilitzat financer (Nota 7) 75.936.499 80.506.584
IVa - Empreses del grup i associades 19.382.049 20.393.079
1 - Instruments de patrimoni 30.000 16.518.373
2 - Crèdits i comptes a cobrar 19.352.049 3.874.706
IVb - Altres empreses 56.554.451 60.113.504
1 - Instruments de patrimoni 45.916.887 42.475.611
3 - Inversions financeres a llarg termini 1.500.000 0
2 - Altres (Nota 15) 37.564 37.245
B) ACTIUS CORRENTS 199.493.280 171.854.298
II - Existències (Nota 8) 2.116.524 2.835.283
1 - Matèries primeres i consumibles 2.060.041 2.580.144
3 - Productes acabats i mercaderies 54.458 52.621
4 - Bestretes a proveïdors 2.025 202.518
III - Crèdits i comptes a cobrar a curt termini (Nota 9) 35.282.149 41.393.061
1 - Clients per Vendes i Prestacions de Serveis 33.837.645 39.389.719
2 - Crèdits i comptes a cobrar en empreses del grup i associades 177.522 763.488
3 - Resta de crèdits i comptes a cobrar 1.266.982 1.239.854
IV - Inversions financeres a curt termini (Nota 10) 160.173.460 120.314.721
1 - En empreses del grup i associades 24.551.459 43.129.902
2 - Resta d'actius financers 135.622.001 77.184.818
V - Tresoreria (Nota 11) 1.200.881 6.689.335
VI - Ajustaments per periodificació 720.266 441.898
TOTAL ACTIU 403.382.268 394.611.357

Passiu

PASSIU NOTES 31/12/2019 31/12/2018
A) PATRIMONI NET (Nota 12) 358.522.711 352.231.871
I - Capital 50.000.000 50.000.000
I - Capital 50.000.000 50.000.000
III - Reserves 275.231.870 283.753.676
1 - Reserva legal 10.000.000 10.000.000
5 - Altres Reserves 265.231.870 273.753.676
VI - Resultat de l'exercici 33.290.841 18.478.194
B) PASSIUS NO CORRENTS 7.347.569 3.879.370
I - Provisions a llarg termini (Nota 13) 7.347.569 3.879.370
C) PASSIUS CORRENTS 37.512.088 38.500.116
III - Deutes a curt termini (Nota 14) 8.157.539 2.511.276
4 - Altres 8.157.539 2.511.276
V - Creditors comercials i altres comptes a pagar (Nota 14) 29.354.549 35.988.839
1 - Proveïdors 27.134.169 33.791.225
2 - Empreses del grup i associades, creditores 67.483 58.273
3 - Creditors Diversos 112.117 119.013
4 - Bestretes de clients 119.236 143.698
5 - Altres 1.921.544 1.876.630
TOTAL PASSIU 403.382.268 394.611.357