Estats financers

Compte de resultats

COMPTE DE RESULTATS (Euros) NOTES 31/12/2019 31/12/2018
I - INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ
1 - Import net de la xifra de negocis (Nota 18) 88.597.467 87.675.733
4 - Altres ingressos d'explotació 233.099 226.495
Total Ingressos d'explotació 88.830.566 87.902.227
II - DESPESES D'EXPLOTACIÓ
1 - Consum de mercaderies, altres materials i Serveis (Nota 19) (-)10.146.040 (-)10.298.110
2 - Despeses de personal (Nota 20) (-)14.567.167 (-)15.446.743
a) Sous, salaris i assimilats (-)11.786.993 (-)12.755.655
b) Càrregues socials (-)1.869.248 (-)2.019.084
c) Altres despeses de personal (-)910.926 (-)672.004
3 - Amortització, deteriorament i resultats per venda o baixa (-)25.808.415 (-)22.706.053
a) Amortització (-)24.749.746 (-)21.271.522
b) Deteriorament (-)566.741 0
c) Resultats per venda o baixa (-)491.928 (-)1.434.531
4 - Deteriorament del circulant (-)185.790 (-)387.567
a) Existències (-)43.097 (-)54.633
b) Crèdits i comptes a cobrar 60.608 84.678
c) Altres (-)203.301 (-)417.612
5 - Altres despeses d'explotació (-)13.963.673 (-)15.346.691
a) Arrendaments i cànons (-)418.993 (-)292.478
b) Reparacions i conservació (-)7.695.815 (-)8.995.401
c) Serveis professionals independents (-)2.166.708 (-)2.429.993
d) Assegurances (-)298.543 (-)313.697
e) Serveis de Publicitat i RRPP (-)956.978 (-)654.483
f) Subministraments (-)1.147.745 (-)1.182.235
g) Tributs (-)49.952 (-)58.939
h) Altres serveis exteriors (-)1.228.939 (-)1.419.465
Total despeses d'explotació (-)64.671.085 (-)64.185.164
RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ 24.159.481 23.717.064
III - INGRESSOS I DESPESES FINANCERES (Nota 21)
1 - Ingressos Financers 1.079.797 1.108.901
a) De participacions en instruments de patrimoni 56.690 76.690
b) D'altres actius financers 1.023.107 1.032.211
2- Despeses Financeres 0 0
3 - Variació de valor raonable en instruments financers de negociació 2.442.537 (-)2.706.339
4 - Diferències de canvi (-)172.316 125.903
5 - Deteriorament i resultats per venda o baixa d'actius financers 12.478.396 0
a) Deteriorament
b) Resultats per venda o baixa 12.478.396 0
Resultat financer 15.828.414 (-)1.471.535
RESULTAT DE LES OPERACIONS 39.987.895 22.245.529
IV - ALTRES INGRESSOS I DESPESES NO RECURRENTS
1 - Altres ingressos no recurrents 202.878 80.113
2 - Altres despeses no recurrents (-)4.576.416 (-)2.251.097
Total altres ingressos i despeses no recurrents (Nota 22) (-)4.373.537 (-)2.170.984
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 35.614.357 20.074.545
V - IMPOST SOBRE BENEFICIS (Nota 16) (-)2.323.516 (-)1.596.351
RESULTAT DE L'EXERCICI 33.290.841 18.478.194