Estats financers

Estat de canvis en el patrimoni net

Capital Prima d'emissió Reserva de revaloració Altres reserves Instruments de capital propis Resultats d'exercicis anteriors Altres aportacions de socis Resultat de l'exercici Dividend a compte TOTAL
B) Saldo ajustat a 01/01/18 50.000.000 0 0 259.958.256 0 0 0 50.951.429 360.909.685
I - Resultat de l'exercici 0 0 0 0 0 0 0 18.478.194 0 18.478.194
II - Ingressos i despeses reconeguts en Patrimoni Net 0 0 0 (-)151.751 0 0 0 0 0 (-)151.751
III - Operacions amb socis i propietaris 0 0 0
1 - Distribució de dividends 0 (-)27.004.258 (-)27.004.258
4 - Altres moviments 23.947.171 (-)23.947.171 0
IV - Altres variacions del patrimoni net 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C) Saldos a 31/12/18 50.000.000 0 0 283.753.676 0 0 0 18.478.194 0 352.231.871
I - Ajustaments per canvis de criteris comptables 2017 i anteriors 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II - Ajustaments per errors 2017 i anteriors 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D) Saldo ajustat a 01/01/18 50.000.000 0 0 283.753.676 0 0 0 18.478.194 0 352.231.871
I - Resultat de l'exercici 0 0 0 0 0 0 0 33.290.841 0 33.290.841
II - Ingressos i despeses reconeguts en Patrimoni Net 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III - Operacions amb socis i propietaris 0
1 - Distribució de dividends (-)8.521.806 (-)18.478.194 0 (-)27.000.000
4 - Altres moviments
IV - Altres variacions del patrimoni net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E) Saldos a 31/12/18 50.000.000 0 0 275.231.870 0 0 0 33.290.841 0 358.522.711