Estats financers

Estat de flux d'efectius

(Euros) 31/12/2019 31/12/2018
A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ 50.750.851 32.395.870
1 - Resultat del període abans d'impostos 35.614.357 20.074.545
2 - Ajustaments del resultat 14.596.019 26.812.828
a) Amortització d'immobilitzat intangible i tangible (+). 24.749746 21.271.522
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-). 851.749 256.970
c) Variació de provisions(+/-). (-)99.217 130.597
e) Resultats per baixes i alienacions d'immobilitzat intangible i tangible (+/-). 491.928 1.434.531
f) Resultats per baixes i alienacions d'instruments financers (+/-). (-)12.478.396
g) Ingressos financers (-). (-)1.023.107 (-)1.032.211
i) Diferències de canvi (+/-). 172.316 (-)125.903
j) Variació de valor raonable en instruments financers (+/-). (-)2.442.537 2.706.339
k) Altres ingressos i despeses (-/+). 4.373.537 2.170.984
3 - Canvis en el capital corrent (-)202.534 (-)9.309.564
a) Existències (+/-). 675.662 (-)224.839
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-). 6.171.520 6.573.965
c) Altres actius corrents (+/-) (-)278.368 (-)178.262
d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-). (-)6.634.291 (-)15.949.091
e) Altres passius corrents (+/-). (-)137.056 468.665
f) Altres actius i passius no corrents (+/-). 0 0
4 - Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació 743.009 (-)5.181.940
b) Cobrament de dividents (+) 56.690 76.690
c) Cobraments d'interessos (+). 1.100.176 141.997
d) Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (+/-) (-)413.857 (-)5.004.100
e) Altres pagaments (cobraments) (-/+). 0 (-)396.527
5 - Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (+/- 1+/- 2+/- 3+/- 4) 50.750.851 32.395.870
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ (-)29.246.989 (-)14.395.935
6 - Pagaments per inversions (-). (-)179.912.274 (-)115.546.705
a) Empreses del grup i associades. (-)39.906.619 (-)7.148.679
b) Immobilitzat intangible. (-)2.124.340 (-)2.753.737
c) Immobilitzat tangible (-)9.826.671 (-)11.347.040
e) Altres actius financers. (-)128.054.644 (-)94.297.249
g) Altres actius 0 0
7 - Cobraments per desinversions (+). 150.665.285 101.150.770
a) Empreses del grup i associades. 73.552.456 7.988.462
c) Immobilitzat tangible 33.790 30.709
e) Altres actius financers. 77.079.039 93.131.599
8 - Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (7-6). (-)29.246.989 (-)14.395.935
C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT (-)27.000.000 (-)27.004.258
11 - Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni. (-)27.000.000 (-)27.004.258
a) Dividends (-) (-)27.000.000 (-)27.004.258
12 - Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament ( +/- 9 +/- 10 - 11) (-)27.000.000 (-)27.004.258
D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI (i decimals) (-)172.316 125.903
E) AUGMENTS/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (+/- A +/- B +/- C +/- D) (-)5.668.455 (-)8.878.420
Efectiu o equivalents a l'inici del període 6.869.335 15.747.755
Efectiu o equivalents al final del període 1.200.881 6.869.335