Estats financers

NOTA 10INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI

El moviment d’aquesta partida del balanç durant l’exercici 2019, és el següent:

INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI (euros) 01/01/2019 Altes Baixes Traspassos 31/12/2019
INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS
Dipòsits a curt termini amb entitats financeres 77.182.035 118.522.697 (-)77.691.749 17.600.648 135.613.631
Dipòsits a curt termini amb entitats financeres 77.079.039 117.950.000 (-)77.079.039 17.600.000 135.550.000
Diposits a c/t (Interessos meritats no vençuts) 102.996 572.697 (-)612.709 648 63.631
Deute sector públic Govern d'Andorra a curt termini 42.591.301 4.908.842 (-)42.904.463 19.927.237 24.522.918
Deute Sector Públic (Cost adquisició) 42.427.505 4.547.535 (-)42.427.505 19.841.678 24.389.213
Deute Sector Públic (Interessos meritats no vençuts) 163.796 361.306 (-)476.958 85.560 133.705
Dividents a cobrar d'empreses vinculades 0 6.690 (-)6.690 0 0
Crèdits a empreses vinculades 28.426 4.752 -28.426 23.789 28.541
Crèdits a altres empreses 510.176 0 -510.176 0 0
Fiances i Dipòsits constituïts a curt termini 2.783 5.586 0 0 8.370
TOTAL INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI 120.314.721 123.448.567 (-)121.141.502 37.551.675 160.173.460

Dipòsits a termini

Els dipòsits a termini estan composats per diverses imposicions en entitats bancàries andorranes.

Deute del sector públic a curt termini

El valor i les principals condicions de les subscripcions enregistrades en aquest epígraf són les següents:

Emissió Import efectiu de la subscripció Data de venciment Rendibilitat anual Interessos correguts no vençuts Valoració 31/12/2019
Emissió 13/04/2018 Bons 24 mesos 2.659.594 13/04/2020 0,85% 38.946 2.698.540
Emissió 17/10/2019 Bons 12 mesos 4.547.535 17/10/2020 0.45% 4.194 4.551.729
Emissió 03/06/2019 Bons a 18 mesos 17.182.084 01/12/2020 0.75% 74.665 17.256.749
TOTAL IMMOBILITZAT FINANCER 24.389.213 117.805 24.507.018

El total d’interessos meritats no vençuts detallat al quadre Inversions financeres a curt termini per import de 133.705 euros inclou a més els interessos meritats de les emissions de bons del 29/05/2017 a 5 anys i del 19/12/2019 a 3 anys per un import de 15.900 euros, doncs es cobraran al maig i al desembre de 2020 respectivament, considerant-se per tant a curt termini.


Crèdits a empreses vinculades

S’hi recull la quarta quota a cobrar el 1 de març del 2020 del préstec a llarg termini a favor de la Societat participada ANSEAC SA i els interessos meritats.

En data octubre de 2018 la societat va atorgar un préstec a curt termini a favor de la Societat participada AVATEL & WIKIKER TELECOM S.L. per un import de 500.000 euros amb venciment 31 de desembre del mateix any, i a un tipus d’interès fix del 4,85%, per tal de finançar diversos projectes. El préstec així com els interessos meritats i les comissions d’atorgament han estat íntegrament reemborsades el febrer 2019.