Estats financers

NOTA 12PATRIMONI NET I FONS PROPIS

12.1 Capital social

El capital social de la Societat, és de 50 milions d’euros, representat per 5.000 accions de 10.000 euros de valor nominal cadascuna, totes elles de la mateixa classe, totalment subscrites i desemborsades. La totalitat de les accions, números del 1 al 5.000 ambdós inclosos, representatives del capital social han estat subscrites pel seu Soci Únic, el Govern d’Andorra.

No hi ha hagut cap variació en el capital social de la Societat des de la seva constitució.

12.2 Reserva legal i altres reserves

D’acord amb el que preveu el Decret relatiu a l’adscripció i aportació de béns, drets i obligacions a la Societat Pública Andorra Telecom, SAU, les reserves aportades a la Societat tenen la naturalesa següent:

(Imports en euros) 31/12/2019 31/12/2018
Reserva legal 10.000.000 10.000.000
Reserves per prima disponibles 214.995.810 223.517.616
Reserves per prima indisponibles 50.236.060 50.236.060
TOTAL RESERVES 275.231.870 283.753.676

D'acord amb la Llei de Societats Anònimes, ha de destinar-se una xifra igual al 10% del benefici de l'exercici a la reserva legal fins que aquesta assoleixi, almenys, el 20% del capital social. La reserva legal només es pot utilitzar per compensar pèrdues quan no existeixin altres reserves disponibles. Aquesta reserva es va dotar al 100% a la constitució de la Societat per un import de 10 milions d’euros.

12.3 Repartiment resultat exercici 2018

En data 27 de març de 2019 la Junta General d’Accionistes de la Societat va acordar la distribució del 100% del resultat de l’exercici 2018 en forma de dividends.

Imports en euros
Resultat exercici 2018 18.478.194
Distribució dividents (100%) -18.478.194
A reserves 0

A data 31 de desembre de 2019 els dividends de l’exercici 2018 es troben totalment liquidats.

En data 17 de juliol i 18 de desembre de 2019 la Junta General Extraordinària d’accionistes va acordar dues distribucions addicionals de dividends per import de 5 milions d’euros i de 3.521.806 euros respectivament, amb càrrec a resultats anteriors acumulats a Reserves. Segons el previst, la societat va efectuar dits pagament al mes de juliol i desembre.