Estats financers

NOTA 14CREDITORS A CURT TERMINI

El detall d’aquesta partida del passiu del balanç a 31 de desembre de 2019 i 2018 és el següent:

DETALL PASSIU CORRENT (euros) NOTES 31/12/19 31/12/18
DEUTES A CURT TERMINI 8.157.539 2.511.276
Altres deutes a curt termini 1.587.357 1.125.736
Fiances rebudes de proveïdors 135.619 159.327
Dipòsits rebuts de clients 469.327 460.788
Provisions a curt termini 982.411 505.622
CASS creditora 551.698 522.399
Seguretat social pendent de pagament CASS creditora 551.698 552.399
Agència Tributària creditora (Nota 16) 6.018.484 4.298.958
Retencions IRPF pendents de pagament 34.404 31.883
IRNR pendent de pagament 3.110.430 140.558
Impost de societats pendent de pagament 1.574.574 0
Agencia Tributaria liquidació mensual IGI 363.139 352.539
Passius per Impostos diferits 627.774 0
Agencia Tributaria i altres (rendes en espècie) 308.162 308.162
CREDITS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A PAGAR 29.354.549 35.988.839
Proveïdors 8.153.933 9.552.499
Operadors 19.047.719 24.296.999
Creditors Diversos 112.117 119.013
Bestretes de clients 119.236 143.698
Remuneracions pendents de pagament 1.921.544 1.876.630
TOTAL DETALL PASSIU CORRENT 37.512.088 38.500.116

En l’epígraf Altres deutes a curt termini es van recollir, en data 31 de desembre de 2018, les provisions a curt termini pels costos i compromisos pendents de liquidar vinculats a la suspensió del projecte The Cloud i que corresponien a les despeses previstes per les obres d’adequació provisional de la parcel·la, amb l’objectiu de fer-la accessible al públic, així com les despeses relacionades amb el tancament dels compromisos amb les empreses proveïdores. A 31 de desembre de 2019 el saldo pendent de liquidar per aquest concepte ascendeix a 72 milers d’euros. També s’hi recullen en aquest epígraf altres deutes a curt termini amb proveïdors per import de 110 milers d’euros, així com els compromisos a curt termini amb la fundació Actuatech per import de 800 milers d’euros.

L’epígraf IRNR pendent de pagament inclou l’import de la declaració de l’impost a la renda dels no residents fiscals corresponent al quart trimestre de 2019, així com l’IRNR declarat a Espanya per import de 2.932.652 euros en relació als beneficis obtinguts per la venda de la participació a Avatel. A la data d’elaboració d’aquest comptes ambdós impostos es troben totalment liquidats.

En l’epígraf Agència Tributària creditora, figura l’apartat Agència Tributària i altres (Rendes en espècie) que correspon a la regularització en curs de les rendes en espècie que no havien estat correctament declarades durant el període comprès entre els anys 2013 i 2017. La societat va dotar una provisió de 735.349 euros a data 31 de desembre 2017 per fer front a la regularització corresponent. Durant el segon i el tercer trimestre de 2018 es van completar les liquidacions d’aquest passiu davant la Caixa Andorrana de Seguretat Social per import de 427.187 euros, restant pendent de liquidació a data d’aquest tancament la regularització davant l’Agencia Tributària.

En relació a l’epígraf Crèdits comercials i altres comptes a pagar, destaquen els següents apartats:

  • Operadors:
    En aquest epígraf figuren els deutes amb operadors de telecomunicacions per operacions de tràfic comercial, inclòs els ràpels anuals per Roaming In enregistrats a favor d’operadors de telefonia mòbil.
  • Remuneracions pendents de pagament:
    El desglossament d’aquest epígraf és el següent:
(Imports en euros) 31/12/19 31/12/18
Previsió DPO i Vacances meritades 860.432 803.491
Fons Mutu 821.064 795.847
Personal Passiu provisió a curt termini 240.163 277.293
Compromisos per Pensions Personal Actiu (-)114 0
Total 1.921.544 1.876.630