Estats financers

NOTA 16SALDOS AMB ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

La composició dels saldos corrents amb les Administracions públiques a data 31 de desembre de 2019 i 2018 és la següent:

16.1 Saldos corrents amb les Administracions públiques


(Euros) - Exercici 2019
Saldos 31/12/2019
Deutors
Saldos 31/12/2019
Creditors
Saldos 31/12/2018
Deutors
Saldos 31/12/2018
Creditors
Organismes de la Seguretat Social 0 551.698 0 552.399
Caixa Andorrana de la Seguretat Social 0 551.698 0 552.399
Agència Tributària 871.639 6.018.484 574.698 833.142
Impostos indirectes 0 363.139 0 352.539
Impost sobre beneficis 0 1.574.574 331.202 0
Retencions IRPF pendents 0 34.404 0 31.883
IRNR pendent de pagament 0 3.110.430 0 140.558
Actius per Impostos diferits 871.451 627.774 0 140.558
Agència Tributària altres (rendes en espècie) 0 308.162 308.162
Altres 187 0 261 0

L’epígraf Impost sobre beneficis recull l’import pendent a favor de l’Administració Tributària tenint en consideració el pagament a compte corresponent a l’exercici 2019 per valor de 741.732,15 euros i l’impost efectivament meritat durant aquest exercici.

16.2 Conciliació entre el resultat comptable, base imposable fiscal i despesa per Impost de Societats

La conciliació entre el resultat comptable i la base imposable de l’Impost sobre societats meritat el 2019 i 2018 és la següent:

(Imports en euros) Saldo 31/12/19 Saldo 31/12/18
Resultat abans d’impostos 35.614.357 20.074.545
+ diferències permanents -6.052.057 533.705
+ diferències temporals 4.419 34.227
Base imponible fiscal 29.566.719 20.642.477
x tipus impositiu 10% 2.956.672 2.064.248
Import brut 2.956.672 2.064.248
-Deduccions i bonificacions -722.208 -580.783
Total estimació IS a liquidar 2019 2.234.464 1.483.464
Diferencies per actius i passius diferits -442 -3.423
Altres ajustos (*) 81.842 116.309
Impost meritat exercici 2.315.865 1.596.351
Rectificatives Anys Anteriors amb càrrec a resultat exercici 7.652 0
Despesa Impost sobre Societats 2.323.516 1.596.351

(*) Els altres ajustos corresponen a la regularització de bonificacions per aplicació del 5% sobre inversions en haver-se donat de baixa els elements abans del període de cinc anys que preveu la Llei de l’IS.

16.3 Exercicis Oberts a inspecció respecte a l’impost de Societats

Tal i com s’estableix a la Llei de bases de l’ordenament tributari, els impostos no es poden considerar definitivament liquidats fins que les liquidacions presentades no han estat inspeccionades per les autoritats tributàries o hagi transcorregut el període de prescripció de tres anys. Per tant, la societat té obert a inspecció els darrers 4 anys per l’impost de societats i els darrers 3 anys per tota la resta d’impostos que l’hi són d’aplicació.

Els Administradors de la Societat consideren que s'han practicat adequadament les liquidacions dels esmentats impostos, per la qual cosa, encara que sorgeixin discrepàncies en la interpretació normativa vigent pel tractament fiscal atorgat a les operacions, els eventuals passius resultants, en cas de materialitzar-se, no afectarien de manera significativa els comptes anuals adjunts.