Estats financers

NOTA 17SALDOS I TRANSACCIONS AMB PARTS VINCULADES

Els saldos a 31 de desembre de 2019 i les transaccions efectuades durant l’exercici amb l’empresa ANSEAC són els següents:

SALDOS ANSEAC 31/12/19
A) ACTIUS NO CORRENTS
IV - Immobilitzat financer
IVa - Empreses del grup i associades
1 - Instruments de patrimoni 30.000
2 - Crèdits i comptes a cobrar 159.049
3 - Dividents a cobrar
B) ACTIUS CORRENTS
III - Crèdits i comptes a cobrar a curt termini
2 - Crèdits i comptes a cobrar en empreses del grup i associades 7.558
IV - Inversions financeres a curt termini
1 - En empreses del grup i associades 28.541
C) PASSIUS CORRENTS
V - Creditors comercials i altres comptes a pagar
2 - Empreses del grup i associades, creditores 95.144
TRANSACCIONS ANSEAC 2019
I) INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ
Import net de la xifra de negocis 32.865
Altres ingressos d'explotació 55.362
II) DESPESES D'EXPLOTACIÓ
Altres despeses d'explotació
c) Serveis professionals independents (-)364.433
III) INGRESSOS FINANCERS
b) D'altres actius financers 5.784
IV COBRAMENT DE DIVIDENDS 50.000

Els saldos a 31 de desembre de 2019 i les transaccions efectuades durant l’exercici amb el Govern d’Andorra són els següents:

SALDOS GOVERN D'ANDORRA 31/12/19
A) ACTIUS NO CORRENTS
IV - Immobilitzat financer
IVa - Empreses del grup i associades
2 - Crèdits i comptes a cobrar 19.193.000
B) ACTIUS CORRENTS
III - Crèdits i comptes a cobrar a curt termini
2 - Crèdits i comptes a cobrar en empreses del grup i associades 169.963
IV - Inversions financeres a curt termini
1 - En empreses del grup i associades 24.522.918
C) PASSIUS CORRENTS
V - Creditors comercials i altres comptes a pagar
2 - Empreses del grup i associades, creditores 27.661

Els saldos inclosos a l’actiu corrent i no corrent a 31 de desembre de 2019 amb el Govern d’Andorra són deguts principalment al deute públic que la Societat ha subscrit, a la factura dels serveis de telecomunicacions del mes de desembre pendent de cobrar i a altres factures relacionades amb diversos serveis prestats. Els passius amb el mateix no inclouen els imports pendents de liquidar en concepte dels diferents impostos als quals es troba subjecte la Societat.

Així mateix, les transaccions realitzades durant l’any amb el Govern d’Andorra han estat:

TRANSACCIONS GOVERN D'ANDORRA 2019
I) INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ
Import net de la xifra de negocis 1.666.478
II) DESPESES D'EXPLOTACIÓ
Altres despeses d'explotació
h) Altres serveis exteriors (-)35.328
III) INGRESSOS FINANCERS
b) D'altres actius financers 430.592
PAGAMENT DIVIDENDS (-)27.000.000