Estats financers

NOTA 19APROVISIONAMENTS

El saldo del compte “Consum de mercaderies, matèries primes i altres materials” de l’exercici 2019 i 2018 es detalla com segueix:

(Euros) 31/12/19 31/12/18
1. Consum de mercaderies, altres materials I Serveis
Interconnexió Roaming 1.425.392 1.266.943
Interconnexió Internacional Dades 1.614.100 1.799.676
Interconnexió Internacional Veu 1.559.537 1.749.849
Interconnexió Internacional Transport 749.011 756.565
Guia 34.468 36.921
Compra continguts 4.495.942 4.354.235
Altres Aprovisionaments per a la venda 267.589 333.921
TOTAL CONSUMS 10.146.040 10.298.110

Els preus aplicats als serveis d’interconnexió corresponen als pactats en els contractes amb els operadors (nota 18).