Estats financers

NOTA 21INGRESSOS I DESPESES FINANCERES

El resultat financer de l’exercici 2019 i 2018 és el següent:

III - INGRESSOS I DESPESES FINANCERES 31/12/19 31/12/18
1. Ingressos i Despeses Financeres
a) Ingressos Financers 13.558.193 1.108.901
Participacions en instruments de Patrimoni 56.690 76.690
Ingressos Valors Renda Fixa 430.592 432.087
Interessos de crèdits 5.784 11.943
Ingressos CC i Dipòsits 575.755 577.891
Ingressos per Dtes. Financers 7.155 5.290
Altres ingressos financers 3.822 5.000
Resultat per venda o baixa d'actius financers 12.478.396 0
b) Despeses financeres 0 0
Despeses financeres 0 0
c) Variació valor raonable instruments financers 2.442.537 -2.706.339
Variació valor raonable instruments financers 2.442.537 -2.706.339
d) Diferències de Canvi -172.316 125.903
Diferencies Negatives -203.302 -79.901
Diferencies Positives 30.986 205.804
RESULTAT FINANCER 15.828.414 -1.471.535

L’epígraf Resultat per venda o baixa d’actius financers recull la plusvàlua neta generada per la venda de les accions de l’operadora de telecomunicacions espanyola Avatel, que ascendeix a 12,5 milions d’euros. Aquest resultat es mostra pel seu valor net, una vegada descomptat l’impost de la renda als no residents tributat a Espanya, per import de 2.932.652 euros, així com altres despeses d’estudis i assessoraments relacionats directament amb la operació, per import de 187 milers d’euros.