Estats financers

NOTA 22ALTRES INGRESSOS I DESPESES NO RECURRENTS

En data 16 de desembre de 2019 el Consell d’Administració de la Societat va acordar destinar part dels resultats obtinguts per l’operació de venda d’Avatel al programa de digitalització de país, que serà dirigit pel Patronat de la Fundació Actuatech. Com a conseqüència, la Societat ha procedit a registrar aquest compromís contret amb caràcter irrevocable, a l’epígraf Provisions a llarg termini i curt termini, amb càrrec a resultats extraordinaris, per un import total de 4,5 milions d’euros. Les aportacions s’aniran alliberant en funció de les necessitats del projecte, durant els propers 3 anys.