Estats financers

NOTA 24FETS POSTERIORS

L'aparició del Coronavirus COVID-19 a la Xina al gener de 2020 i la seva recent expansió global a un gran nombre de països, ha motivat que el brot víric hagi estat qualificat com una pandèmia per l'Organització Mundial de la Salut des del passat 11 de març.

Tenint en consideració la complexitat dels mercats a causa de la globalització dels mateixos i l'absència, de moment, d'un tractament mèdic eficaç contra el virus, les conseqüències per a les operacions de la Societat són incertes i dependran en gran manera de l'evolució i extensió de la pandèmia en els propers mesos, així com de la capacitat de reacció i adaptació de tots els agents econòmics impactats.

Per tot això, a la data de formulació d'aquests Comptes Anuals és prematur realitzar una valoració detallada o quantificació dels possibles impactes que tindrà el COVID-19 sobre la Societat, a causa de la incertesa sobre les seves conseqüències, a curt, mitjà i llarg termini.

Els Administradors i la Direcció de la Societat, han realitzat una avaluació preliminar de la situació actual conforme a la millor informació disponible. Per les consideracions esmentades anteriorment, aquesta informació pot ser incompleta. Dels resultats d'aquesta avaluació, es destaquen els següents aspectes:

  • Risc de liquiditat: és previsible que la situació general dels mercats pugui provocar un augment general de les tensions de liquiditat en l'economia, així com una contracció del mercat de crèdit. En aquest sentit, la Societat no preveu tenir problemes de liquiditat gràcies a l’important volum d’actius financers líquids dels quals disposa, que juntament amb la posada en marxa de plans específics per a la millora i gestió eficient de la liquiditat, permetran afrontar aquesta situació.
  • Risc d'operacions: la situació canviant i imprevisible dels esdeveniments podria arribar a implicar l'aparició d'un risc d'interrupció temporal en alguns serveis. Per això, la Societat ha establert grups de treball i procediments específics destinats a monitoritzar i gestionar en tot moment l'evolució de les seves operacions, amb la finalitat de minimitzar el seu impacte en les seves operacions donada la rellevància que aquests tenen en aquest moment per als ciutadans, empreses i institucions del país.
  • Risc de variació de determinades magnituds financeres: els factors que s'han esmentat anteriorment, juntament amb altres factors específics com la caiguda del volum d’operacions dels visitants, la menor disposició per captar-ne de nous i la contracció general del mercat, poden provocar una disminució en els pròxims estats financers en els imports d'epígrafs rellevants per a la Societat com “Import net de la xifra de negocis”, “Resultat operatiu” o “Benefici abans/després d'impostos”, etc.) si bé de moment no és possible quantificar de manera fiable el seu impacte, tenint en compte els condicionants i restriccions ja indicats.
  • Risc de valoració dels actius i passius del balanç: un canvi en les estimacions futures de les vendes, costos operatius, cobrabilitat dels clients, etc. de la Societat podria tenir un impacte negatiu en el valor comptable de determinats actius així com en la necessitat de registre de determinades provisions o un altre tipus de passius. Tan aviat com es disposi d'informació suficient i fiable, es realitzaran els anàlisi i càlculs adequats que permetin, en el seu cas, la reavaluació del valor d'aquests actius i passius.
  • Risc de continuïtat (going concern): tenint en compte tots els factors abans esmentats, els administradors consideren que la conclusió sobre l’aplicació del principi d'empresa en funcionament, continua sent vàlida.

Finalment, ressaltar que els Administradors i la Direcció de la Societat estan realitzant una supervisió constant de l'evolució de la situació, amb la finalitat d'afrontar amb èxit els eventuals impactes, tant financers com no financers, que puguin produir-se.