Estats financers

NOTA 5IMMOBILITZAT INTANGIBLE

El moviment en aquest epígraf durant l’exercici 2019 ha estat conforme al detall següent:

(Imports en euros) Obertura 01/01/19 Altes Baixes Traspassos Saldo 31/12/19
Aplicacions informàtiques 27.878.349 1.920.748 -630.901 455.404 29.623.600
Propietat industrial 15.534 -475 15.058
Propietat intel·lectual 624.000 624.000
Immobilitzat en curs 282.502 194.092 -455.404 21.190
Altres Drets 2.070.626 2.070.626
Bestretes per a immobilitzats 69.000 9.500 -69.000 0 9.500
Total Cost 30.940.011 2.124.340 -700.377 0 32.363.975
Amortització acumulada -20.783.238 -4.363.386 604.199 0 -24.542.425
VALOR NET 10.156.774 -2.239.046 -96.177 0 7.821.550

Al tancament de l’exercici la Societat tenia elements de l'immobilitzat intangible totalment amortitzats que seguien en ús.

Les principals inversions en immobilitzat intangible corresponen a noves funcionalitats dels sistemes d’informació BSS/OSS i aplicacions IT, a l’ampliació de llicències Weblogic i BBDD Oracle i al desenvolupament de millores dins del marc del projecte de renovació del STB (IPTV).

Les baixes registrades durant l’exercici 2019 corresponen essencialment a aplicacions informàtiques relacionades amb el desenvolupament del portal web de proveïdors, el sistema d’informació geogràfica, i altres eines de BSS/OSS i xarxa GSM que no es troben en ús a data de tancament.