Estats financers

NOTA 6IMMOBILITZAT TANGIBLE

El moviment produït en aquest capítol del balanç durant l’exercici 2019, com també la informació més significativa que afecta aquest epígraf, han estat els següents:

(Imports en euros) Obertura 01/01/2019 Altes Baixes Traspàs Saldo 31/12/2019
Terrenys 32.091.572 0 0 0 32.091.572
Edificis i altres construccions 18.902.310 0 0 0 18.902.310
Equips i instal·lacions Tècniques 237.835.671 5.563.657 -10.735.245 4.623.354 237.287.438
Utillatge 1.996.754 2.752 -49.364 1.950.142
Mobiliari 1.237.422 44.805 -4.932 0 1.277.295
Altre immobilitzat 9.044.116 353.052 -383.593 112.916 9.126.491
Immobilitzacions en curs 1.763.333 3.862.406 -5.500 -4.736.270 883.968
Bestretes per immobilitzats 306.864 0 -306.864 0 0
Total Cost 303.178.042 9.826.671 -11.485.498 0 301.519.215
Edificis i altres construccions -4.866.771 -626.011 0 0 -5.492.782
Equips i instal·lacions Tècniques -155.935.887 -19.009.252 10.211.286 0 -164.733.853
Utillatge -1.773.827 -65.374 49.364 0 -1.789.838
Mobiliari -1.072.647 -24.300 4.932 0 -1.092.015
Altre immobilitzat -7.435.208 -661.422 383.583 0 -7.713.048
Total Amortització Acumulada -171.084.340 -20.386.360 10.649.164 0 -180.821.536
Provisió per deteriorament
Instal·lacions tècniques 0 -566.741 0 0 -566.741
VALOR NET 132.093.701 -11.126.430 -836.334 0 120.130.938

Les principals inversions en immobilitzat tangible corresponen a millores en les plataformes d’IPTV i a l’activació dels nous descodificadors de televisió, dins del marc del projecte de la nova TV que va començar al mes de maig de 2019 i que es preveu finalitzar durant el primer trimestre de 2020. També s’inclouen treballs per a la millora de la xarxa d’accés ràdio, la xarxa mòbil i la xarxa d’internet, així com inversions destinades a l’optimització de les instal·lacions d’energia i climatització de l’edifici tècnic de La Massana i de l’edifici Nexus, entre d’altres.

Les baixes registrades durant l’exercici 2019 corresponen principalment a inversions en la xarxa de transport SDH.ECI i en centrals de commutació que han estat substituïdes, equips i instal·lacions ubicats a l’edifici d’Arans i que s’han retirat en previsió del trasllat del data center cap a l’edifici de La Massana, així com equipament relacionat amb el servei de TDT que ha quedat en desús durant aquest darrer any.

També s’inclouen dins d’aquest epígraf les baixes dels aparells instal·lats a casa dels nostres clients que han estat substituïts com a conseqüència del projecte de la nova TV.

L’epígraf Deteriorament de l’immobilitzat tangible inclou una provisió per import de 566.741 euros que té per objectiu adequar el valor en llibres de les inversions relacionades amb el projecte CSP (Cloud Service Provider) al seu valor en ús.

Cal mencionar que l’increment de les amortitzacions de l’immobilitzat tangible i intangible respecte del 2018 es deu a l’acceleració del ritme d’amortització d’una sèrie d’actius en previsió de la primera fase de desplegament de la tecnologia 5G, que es produirà a finals del 2021, del trasllat del data center que la Societat té a Arans cap a l’actual data center de La Massana i de la finalització del projecte de renovació del STB, previst pel primer trimestre de 2020. L’adequació de la vida útil d’aquests actius suposarà una despesa addicional en concepte d’amortitzacions amb impacte en els exercicis 2019, 2020 i 2021, segons el cas.

Els béns aportats a la Societat d’acord amb el previst en el Decret relatiu a l’adscripció i aportació de béns, drets i obligacions a la Societat Pública Andorra Telecom, SAU de data 17 de juny 2015 amb efectes comptables a 1 de gener de 2015, inclouen l’adscripció dels següents béns del patrimoni nacional (Annex II del Decret d’adscripció), quina valoració va ser realitzada per un expert independent en data 8 de juny de 2015. La valoració al moment de l‘aportació es detalla en el quadre següent:

PARRÒQUIA DESCRIPCIÓ Euros
Canillo Terreny i Edifici Central Ransol 438.806
Encamp Terreny i Edifici Central Encamp 703.726
Ordino Terreny i Edifici Central Arans 1.767.919
La Massana Terreny parcel·la Prat del Molí i Edificis Centrals de La Massana 1 i 2 2.617.678
Andorra la Vella Terreny i Edifici Av. Meritxell 112 16.722.883
Andorra la Vella Terreny i Edifici de la Comella 2.386.347
Andorra la Vella Terreny i Edificis Antiga Caserna Central del Servei de Prevenció i Extinció d'incendis 8.895.144
Andorra la Vella Terreny i Edifici Nexus Santa Coloma 15.570.174
Sant Julià de Lória Terreny y Edifici Central Sant Julià 1.133.383
TOTAL VALOR BÉNS ADSCRITS 50.236.060

La composició dels equips i instal·lacions tècniques, a 31 de desembre de 2019, és la següent:

(Imports en euros) Saldo 31/12/19 A.A. a 31/12/19 Deteriorament 31/12/19 Saldo net 31/12/19
Instal·lacions Edificis 18.035.475 -12.495.232 5.540.243
Instal·lacions en sols tercers 3.709.024 -3.019.446 689.577
Xarxa 117.932.281 85.265.707 32.666.574
Cabines 1.537.435 -1.418.460 118.975
Aparells instal·lats 15.019.652 -10.418.150 4.601.503
Línies elèctriques 622.119 -565.585 56.533
Equips per a repetidors 7.065.186 -6.621.010 444.176
Equips per a centrals 73.332.329 -44.924.845 -566.741 27.840.742
Altres infraestr. tècniques 33.938 -5.418 28.520
Total equips i instal·lacions tècniques 237.287.438 -164.733.853 -566.741 71.986.843

Els estatuts de la Societat preveuen que el seu objecte constitueix la gestió i explotació dels serveis de telecomunicacions així com la gestió de les xarxes nacionals de radiodifusió sonora i televisió. Atès que és la pròpia Societat qui emet de forma unilateral les senyals de radiodifusió sonora i televisió, no percep cap contraprestació econòmica relacionada amb la gestió de les esmentades xarxes. La llei de radiodifusió pública i de creació de la Societat pública RTVA, SA faculta al Govern l’adscripció a la mateixa dels béns necessaris per la gestió dels serveis de radiodifusió i televisió necessaris pel seu funcionament. Aquesta adscripció ha estat feta sense fer cap menció als béns que estan en possessió o formen part dels actius de la Societat.

El concepte d’aparells instal·lats, inclòs en les instal·lacions tècniques, conté elements que són propietat de la Societat però estan en possessió de tercers, clients de la Societat.

La política de la Societat és formalitzar pòlisses d'assegurances per cobrir els possibles riscos als quals estan subjectes els diversos elements del seu immobilitzat material. A data 31 de desembre de 2019 es troben vigents les pòlisses corresponents per donar cobertura suficient als actius de la societat.