Estats financers

NOTA 7IMMOBILITZAT FINANCER

Els moviments d’aquest epígraf durant l’exercici 2019 han estat els que es mostren a continuació:

(Imports en euros) Obertura 01/01/2019 Altes Baixes Traspàs Variació valor Saldo 31/12/2019
a) Empreses del grup i associades 20.393.079 35.428.369 -16.488.373 -19.951.027 0 19.382.049
Inversions en capital: ANSEAC 30.000 0 0 0 0 30.000
Inversions en capital: AVATEL & WIKIKER TELECOM, S.L. 16.488.373 0 -16.488.373 0 0 0
Deute sector públic a llarg termini 3.675.594 35.359.084 0 -19.841.678 19.193.000
Deute sector públic (Interessos meritats no vençuts) 16.274 69.285 0 -85.560 0 0
Credit a ll/t ANSEAC 182.838 0 0 -23.789 0 159.049
b) Altres empreses 60.113.505 11.599.057 0 -17.600.648 2.442.537 56.554.451
Inversions en capital 300.335 0 0 0 0 300.335
Altres crèdits a llarg termini 0 1.500.000 0 0 0 1.500.000
Fons inversió 42.121.810 998.739 0 0 2.442.537 45.563.086
Dipòsits a termini 17.600.000 9.100.000 0 -17.600.000 0 9.100.000
Dipòsits a termini (interessos meritats no vençuts) 648 0 0 -648 0 0
Dipòsits i fiances 90.711 319 0 0 0 91.030
TOTAL 80.506.584 47.027.427 -16.488.373 -37.551.675 2.442.537 75.936.499

a) Inversions en el capital en empreses del grup i associades

La Societat participa en el 50% del capital social de l’empresa ANSEAC, SA.

ANSEAC SA, Andorrana de Serveis d’Atenció al Client, SA, amb NRT L-7109938-N, registre de comerç 925659-N i amb domicili social a La Massana, Avinguda Sant Antoni número 32, edifici Els Arcs, té per objecte la prestació de serveis d’atenció al client en el mercat nacional i internacional.

La Societat va ser constituïda el 2015 i va iniciar les seves operacions el 2016 a través del negoci Espic. El valor en llibres de la participació en el capital social és de 30.000 euros. La societat no cotitza en borsa ni en cap mercat secundari.

En data 28 de març de 2019 es va rebre el cobrament de 50.000 euros en concepte de distribució de dividends de la societat ANSEAC SA corresponents a l’exercici 2018.

L’import del capital social, reserves i resultat de l’últim exercici és el següent:

ANSEAC, S.A. (Import en euros) 31/12/19 31/12/18
Capital social 60.000 60.000
Reserves 12.000 12.000
Resultats d'exercicis anteriors 231.063 182.620
Resultat de l'exercici 2.217 148.443

Durant el període comprés entre el novembre de 2017 i el desembre de 2019 la Societat va participar en el 37,3% del capital de l’empresa AVATEL & WIKIKER TELECOM S.L., una operadora de telecomunicacions que opera a la costa espanyola, i que disposa d’una xarxa de fibra òptica pròpia i ofereix Internet, telefonia i televisió a la costa de Cadis, Alacant i Màlaga. La Societat, amb N.I.F. B-93-135218, té domicili social al carrer Azaleas, 51 (Centro Polo), Nueva Andalucía, Marbella (Málaga).

En data 23 d’octubre de 2019 la Junta General d’Andorra Telecom va aprovar la venda de les accions d’Avatel per un import de 32 milions d’euros, operació que va suposar una plusvàlua neta de 12,5 milions d’euros. L’import de la transacció inclou el cobrament de 1,5 milions d’euros per la cessió del dret de presa de participació que reservava a Andorra Telecom el dret a elevar la seva participació al 50%, amb unes condicions econòmiques i dins d’uns terminis pre-establerts. Aquest import s’inclou a l’epígraf Crèdits i comptes a cobrar a llarg termini doncs es cobrarà, segons el previst al contracte de venda, en un termini de 18 mesos.

Deute del sector públic a llarg termini
La Societat ha participat en la subscripció de les diferents emissions de deute públic emeses pel Govern d’Andorra. El valor i les principals condicions de les subscripcions enregistrades en aquest epígraf són les següents:

Emissió Import efectiu de la subscripció Data de venciment Rendibilitat anual Interessos correguts no vençuts Valoració 31/12/2019
Emissió 29/05/2017 Bons 60 mesos 1.016.000 29/05/2022 1,75% 10.522 1.026.522
Emissió 19/12/2019 Bons a 36 mesos 18.177.000 19/12/2022 0.90% 5.378 18.182.378
TOTAL DEUTE PÚBLIC GOVERN A LL/T 19.193.000 15.900 19.208.900

Els interessos meritats de les emissions de bons del 29/05/2017 a 5 anys i del 19/12/2019 a 3 anys per un import de 15.900 euros es consideren a curt termini, doncs es cobraran al maig i al desembre de 2020, respectivament. Es tracta d’inversions a llarg termini amb pagament d’interessos anual.

Crèdit a llarg termini a ANSEAC

En data 1 de març de 2016 la Societat va concedir un préstec a favor de la Societat participada ANSEAC SA per un import de 250.000€ a retornar en deu anys a un tipus d’interès fix del 3,10%, per a finançar les seves necessitats de tresoreria.

A data 31 de desembre de 2019 queden pendents d’amortitzar 182.838,18 euros, dels quals 159.048,77 euros estan classificats a llarg termini i 23.789,41 euros a curt termini doncs es retornaran al març del 2020.

b) Inversions en altres empreses

Inversions en capital

A continuació es presenta la composició de les participacions de la Societat en altres Societats de dret privat a tancament:

(Imports en euros) Cost a valor històric Deteriorament Valor Net Comptable Percentatge de Participació
SEMTEE, S.A. 300.185 0 300.185 1,062%
TECNOLOGIA CAPITAL S.L. 150 0 150 5.00%
Total 300.335 0 300.335

SEMTEE SA, té per objecte l’explotació de l’aigua termal a la parròquia d’Escaldes-Engordany amb dos centres termolúdics d’activitat, Caldea i Innú.

En data 15 d’octubre de 2019 es va rebre el cobrament de 6.690 euros en concepte de distribució de dividends de la societat SEMTEE SA corresponents a l’exercici 2018, segons aprovat a l’acta de la Junta General d’accionistes de data 25 de juny de 2019 de dita societat.

En data 16 d’abril de 2018 la societat va adquirir el 5% del capital social de la societat Tecnologia Capital SL per valor de 150 euros. Aquesta societat gestiona actualment el projecte APARKAND, que va sorgir com a iniciativa impulsada per la incubadora i acceleradora d’empreses NIU, espai d’emprenedoria d’Andorra Telecom.

Fons d’inversió

La valoració de la cartera a 31 de desembre de 2019 és la següent:

(Imports en euros) Obertura 01/01/2019 Altes Baixes Variació valor Saldo 31/12/18
Fons Inv. Societats bancàries andorranes 42.121.810 2.000.000 (-)1.001.261 2.442.537 45.563.086
TOTAL IMMOBILITZAT FINANCER 42.121.810 2.000.000 (-)1.001.261 2.442.537 45.563.086

Durant el darrer trimestre de 2019 la Societat va procedir a la liquidació parcial de participacions del fons d’inversió gestionat per Crèdit Fons Mixt, FI per valor de gairebé un milió d’euros, i a la posterior inversió de 2 milions d’euros addicionals en el fons d’inversió gestionat per BSA IQ FI-STA.

Les dates de constitució i venciment de la cartera són les següents:

Societat bancària Denominació Instrument Data construcció (*) Data venciment
ANDBANK Fons mixtel 05/10/2006 Il·limitada
BANC SABADELL IQ-STA 04/04/2007 Horitzó mig-llarg termini
CRÈDIT ANDORRÀ Crèdit fons mixt 17/05/2005 Indefinida
MORABANC Privat 1-S 05/07/2006 Indefinida
VALLBANC Euromix moderat 23/07/2008 Indefinida

(*) Correspon a la data de constitució dels fons d’inversió per part del Servei de Telecomunicacions d’Andorra i que varen ser aportats a la Societat.

La Societat té la intenció de seguir mantenint la totalitat de la cartera del fons d’inversió per un període de com a mínim, un any.


Dipòsits a llarg termini
Els dipòsits a llarg termini estan composats per diverses imposicions en societats bancàries andorranes el venciment dels quals és superior a un any des de la data de tancament de l’exercici.