Estats financers

NOTA 8EXISTÈNCIES

El detall d’aquesta partida del balanç al 31 de desembre de 2019 i 2018, és el següent:

(Imports en euros) 31/12/2019 31/12/2018
Matèries primeres i consumibles 2.705.479 3.182.484
Mercaderies Comercials 54.458 52.621
Bestretes a proveïdors 2.025 202.518
Provisions/Reversions per Deteriorament -645.437 -602.340
Total 2.116.524 2.835.283

La Societat constitueix una provisió per deteriorament, en base al nivell d’obsolescència d’alguns materials.

El moviment de la provisió per deteriorament durant l’any ha estat el següent:

(Imports en euros) Saldos 01/01/2019 Dotacions Reversions Aplicacions Saldos 31/12/2019
Provisions per Deteriorament -602.340 -131.704 2.055 86.552 -645.437