Estats financers

NOTA 9DEUTORS

El detall d’aquesta partida del balanç al 31 de desembre de 2019 i 2018, és el següent:

CREDITS I COMPTES A COBRAR A CURT TERMINI (euros) NOTES 31/12/19 31/12/18
DEUTORS
CLIENTS
Clients, factures pendents de cobrar 4.945.023 4.489.201
Clients factures impagades 2.961.741 3.341.957
TOTAL BRUT 7.906.764 8.191.157
PROVISIONS (-)2.996.701 (-)3.042.903
TOTAL NET CLIENTS 4.910.063 5.148.254
OPERADORS
Operadors, factures pendents de cobrar 29.468.786 35.382.967
TOTAL BRUT 29.468.786 35.382.967
PROVISIONS (-)18.474 (-)18.057
TOTAL NET OPERADORS 29.450.312 35.364.911
GOVERN D'ANDORRA (Nota 16)
Actius per impostos diferits 871.451 243.235
Altres MI Govern d'Andorra 188 331.464
TOTAL 871.639 574.698
ALTRES DEUTORS
Acomptes personal 2.889 1.969
Deutors Diversos, factures pendents de cobrar 392.641 663.428
TOTAL BRUT 395.531 665.417
PROVISIONS (-)345.396 (-)360.219
TOTAL NET ALTRES DEUTORS 50.135 305.198
TOTAL NET DEUTORS 35.282.149 41.393.061

Els moviments de les provisions per deteriorament durant l’any han estat els següents:

(Import en euros) Saldos 01/01/2019 Dotacions Reversions Aplicacions Saldos 31/12/2019
Provisions per Deteriorament -3.421.179 -7.601 54.512 13.697 -3.360.571